Đăng nhập

Tài khoản OtoS

Đăng ký

* Bắt buộc nhập

*
Vui lòng sử dụng tên cá nhân, không sử dụng tên salon/đại lý
*

*
*
*
*

*
*
*
Lưu ý: Không nhập thông tin phường/xã
Thêm thông tin khác

Hướng dẫn

Đối với tài khoản nhà cung cấp

+ Cá nhân

Cho phép người dùng đăng bán một hoặc nhiều sản phẩm ô tô. Thường dùng cho Sale và các Đại lý ô tô.

+ Công ty

Mỗi Công ty/Tổ chức chỉ có một pháp nhân đại diện.

Đối với tài khoản nhà cung cấp là Công ty/Tổ chức còn có thêm tài khoản phụ thuộc khác, ví dụ: Quản lý bán hàng, Nhân viên bán hàng. Và không giới hạn tài khoản phụ thuộc.

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn sử dụng